Hypotéka počas a po materskej a rodičovskej

Zákonné vymedzenie materského a rodičovského príspevku

Materské je sociálna dávka vyplácaná z nemocenského poistenia sociálnej poisťovne, ktorou sociálna poisťovňa prispieva oprávnenej osobe (matke dieťaťa) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Podmienkou na jej získanie je príspevok oprávnenej osoby na nemocenské poistenie počas minimálne 270 dní v posledných 24 mesiacoch pred pôrodom.

Nárok na materské zaniká koncom 34. týždňa od vzniku nároku na materské alebo 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak ku koncu obdobia uvedeného v písmene a) matka preukáže, že je osamelá a táto osamelosť bude trvať po celú dobu predĺženého nároku na materské alebo 43. týždňa, ak matka porodila zároveň dve alebo viac detí a ku koncu obdobia uvedeného v písmene a) sa bude aspoň o dve z narodených detí starať, pričom táto podmienka musí byť splnená po celú dobu predĺženého nároku.

Materské spadá do kompetencie Sociálnej poisťovne (SP).

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodič dieťaťa; fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti; manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 je 275,90 eur mesačne alebo 378,10 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe vyplácalo materské.

Rodičovský príspevok spadá do kompetencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Materské alebo rodičovský príspevok ako príjem pre posúdenie hypotéky

Banky ako príjem pri posudzovaní schopnosti splácať úver alebo hypotéku akceptujú vždy maximálne výšku rodičovského príspevku teda buď 275,90 eur mesačne alebo 378,10 eur mesačne.

Hypotéka počas poberania materského alebo rodičovského príspevku

Ak je žiadosť o úver posudzovaná so spoludlžníkom (napr. otec alebo partner), tak o hypotéku je možné požiadať aj počas poberania materskej alebo rodičovského príspevku. Príjem banky akceptujú vo výške 275,90 eur alebo 378,10 eur mesačne. Tento príjem sa pri posudzovaní schopnosti splácať úver pripočíta k príjmu spoludlžníka.

Ak je žiadosť o úver posudzovaná bez spoludlžníka (o hypotéku žiada iba matka alebo iba otec), tak banky ako jediný príjem z materskej alebo rodičovského príspevku neakceptujú. Teoreticky priestor pre splátku hypotéky by bol podľa štandardného posudzovania schopnosti splácať úver iba 39,11 eur mesačne, čo zodpovedá maximálnej výške úveru 9 458 eur.

Ak ide o súbeh rodičovského príspevku a príjmu zo zamestnania alebo podnikania, iba niektoré banky vedia akceptovať oba príjmy, čím sa zvýši priestor pre splátku hypotéky a zároveň maximálna výška hypotéky. O úver je možné v tomto prípade požiadať aj bez spoludlžníka.

Otcovská (otec na materskej) nie je akceptovateľný príjem.

Hypotéka po ukončení poberania materského alebo rodičovského príspevku

Ak sa jedná o nástup do zamestnania u iného zamestnávateľa ako pred poberaním materského alebo rodičovského príspevku, tak banky príjem posudzujú štandardným spôsobom. Zamestnanec nesmie byť v skúšobnej lehote a súčet príjmu za minimálne 3 a viac mesiacov sa priemeruje počtom 3 a viac mesiacov v závislosti od banky.

Ak sa jedná o nástup do zamestnania k rovnakému zamestnávateľovi (rovnaké IČO, výnimka je možná iba v prípade rotácie medzi dcérskymi spoločnosťami korporátu) ako pred poberaním materského alebo rodičovského príspevku platí, že ak bola splnená podmienka plynulého prechodu zo zamestnania na materskú / rodičovskú a nazad  je možné požiadať o uznanie pôvodného príjmu už po jednom alebo troch mesiacoch v závislosti od banky (viď. tabuľka nižšie).  V tomto prípade musí byť výška príjmu potvrdená zamestnávateľom. Príjem po nástupe do zamestnania by mal byť rovnaký alebo vyšší ako príjem pred nástupom na materskú / rodičovskú dovolenku.

Aké dokumenty budete potrebovať?
Nižšie uvádzam ucelený zoznam dokumentov, ktoré je vhodné mať pripravené, ak sa chystáte žiadať o hypotéku počas poberania a po ukončení poberania materského alebo rodičovského príspevku. Výber nevyhnutnej kombinácie dokladov však záleží od konkrétneho prípadu a nie je nutné mať vždy všetky dokumenty uvedené v zozname. 
potvrdenie sociálnej poisťovne o priznaní materského; potvrdenie sociálnej poisťovne o ukončení poberania materského; potvrdenie ÚPSVaR o priznaní rodičovského príspevku; potvrdenie ÚPSVaR o ukončení poberania rodičovského príspevku; výpisy z účtu za vybrané obdobie; potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa na tlačive banky; rodný list dieťaťa

Autor

Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

V tomto článku sa dozviete všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú invalidného dôchodku. Snažil som sa ho spraviť ako vyčerpávajúci výcuc zo zákona o sociálnom poistení, tak aby ste v ňom nemuseli hľadať žiadne ďalšie informácie. Kedže invalidný dôchodok je jednou z dávok, na ktorú má po splnení podmienok nárok každý poistenec sociálnej poisťovne, je dôležité vedieť aké sú podmienky na jeho získanie. Jeho výška je napriek častému podceňovaniu zaujímavá a v kombinácii s dobre nastaveným životným poistením klientom zabezpečí rovnaký životný štandard v prípade, že sa stanú invalinými a nebudú môcť vykonávať pracovnú činnosť.
Invalidita a jej následky môžu ohroziť alebo úplne znemožniť dosahovanie životných a investičných cieľov. Správne a kvalitné poistenie invalidity vyžaduje odborný prístup s dôrazom na presnosť údajov a finančnú analýzu a preto je často v poistných zmluvách prehliadané alebo nastavené nedostatočne.
Predraženosť investovania do ETF fondov dosahuje na Slovensku stovky percent. Ak nechcete mať na dôchodku o 20 alebo 30 % menej, čítajte pozorne ďalej.