3. pilier – základné informácie

Určite sa nejeden z vás stretol s pojmom ako druhý či tretí pilier, starobné dôchodkové sporenie, prípadne doplnkové dôchodkové sporenie. Čo sa pod týmito pojmami skrýva ? Ako mi ich využitie pomôže na dôchodku ? Oplatí sa mi využívať všetky piliere dôchodkového systému ? Spoločne sa pozrieme na tieto, ako aj iné nevyslovené otázky vás všetkých. 

Vo všeobecnosti je dôchodkový systém na Slovenku postavený na troch pilieroch:

1. Pilier – štátne dôchodky vyplácané Sociálnou poisťovňou, 

2. Pilier – starobné dôchodkové sporenie (SDS) – viac o tom ako funguje a aké výhody pre vás prináša sme rozpísali tu

3. Pilier – doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) 

 

3.pilier

3.Pilier, alebo aj doplnkové dôchodkové sporenie, je forma dlhodobého sporenia na dôchodok. Záujemca vstúpi do 3. piliera uzatvorením zmluvy s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS), na základe ktorej sa zaväzuje platiť pravidelné mesačné vklady na svoj individuálny dôchodkový účet. Tieto vklady následne DDS zhodnocuje podľa investičnej stratégie, ktorú si pri vstupe zvolí sporiteľ. 

Pri vzniku nároku na doplnkový dôchodok vám DDS začne vyplácať prostriedky, ktoré vznikli z vašich príspevkov navýšených o ich zhodnotenie. V prípade úmrtia sporiteľa sú príspevky do 3. piliera predmetom dedenia.

Sporiteľ v 3. pilieri môže zároveň každý rok využiť daňovú úľavu až do výšky 180 eur ročne, ktoré si odpočíta zo základu dane. Viac v článku nižšie. 

Doplnkové dôchodcovské spoločnosti (DDS) na Slovensku

Sporiteľ si v 3. pilieri môže vybrať len jednu DDS, kam bude posielať svoje príspevky. Aktuálne na slovenskom trhu pôsobia 4 DDS. 

AXA d.d.s., a.s.

DDS Tatra banky, a.s.

NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Stabilita d.d.s., a.s.

Každá doplnková dôchodková spoločnosť musí viesť minimálne dva dôchodkové fondy, a to príspevkový dôchodkový fond a výplatný dôchodkový fond. V príspevkovom dôchodkovom fonde sa sporia a zhodnocujú príspevky sporiteľa. Práve správny výber príspevkového fondu nám zabezpečuje optimálne zhodnotenie vložených prostriedkov. Výplatný dôchodkový fond slúži naopak na vyplácanie doplnkového dôchodku. 

3.pilier a príspevok od zamestnávateľa 

Mnoho ľudí pozná 3.pilier najmä v súvislosti s možnosťou zamestnávateľa prispievať na dôchodkový účet svojho zamestnanca. V súčastnosti je počet sporiteľov v 3. pilieri 833 tis. (zdroj: MPSVR SR). Príspevok zamestnávateľa robí z 3.piliera jeho najväčšiu výhodu. 

Opýtajte sa na túto možnosť vášho zamestnávateľa, príspevky do 3. piliera sú oslobodené od dane a sociálnych odvodov, a to až do výšky 6% hrubej mzdy zamestnanca! Príspevok do 3. piliera namiesto vyplatenia časti mzdy je preto výhodnejší pre Vás a aj pre zamestnávateľa. 

V poslednej dobe sa s dobrovoľným prispievaním zamestnávateľa stretávame veľmi často, mnohokrát je to prezentované ako jeden z hlavných zamestnaneckých benefitov.

Povinnosť vstúpiť do 3. piliera. Kedy musíte vstúpiť? 

Sporenie prostredníctvom tretieho piliera môže mať dobrovoľný, ale aj povinný charakter. Povinným sa stáva v prípade ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu 3. alebo 4. kategórie, prípadne vykonáva profesiu tanečníka a hráča na dychový nástroj. 

V tomto prípade je zamestnanec povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS podľa jeho výberu a jeho zamestnávateľ je povinný mu prispievať na dôchodkový účet, a to vo výške minimálne 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca. Dobrovoľné príspevky zamestnanca nie sú povinné, ale doporučujeme ich min. vo výške 15 eur/mesačne. 

Táto povinnosť pre zamestnanca a zamestnávateľa platí kým zamestnanec vykonáva takto klasifikovanú prácu. 

Kedy je možné vybrať z 3. piliera nasporené peniaze? 

Výbery z 3. piliera sú značne limitované. Podľa súčasnej legislatívy platí, že o vybratie peňazí môžete požiadať najskôr po 10 rokoch od začiatku zmluvy alebo 10 rokov od predchádzajúceho výberu. Výberom vaša zmluva s DDS nezaniká, ale pokračuje ďalej. 

Tieto výbery sa vzťahujú len na peniaze, ktoré si do 3. piliera zasielate VY SAMI. Príspevky, ktoré do 3. piliera prispieva zamestnávateľ, si môžete vybrať až pri odchode do dôchodku, respektíve vtedy, kedy vám vznikne nárok na starobný alebo výsluhový starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

3.pilier je moderným nástrojom dôchodkového systému na Slovensku s nespornými výhodami hlavne pre zamestnancov, ktorým prispieva na dôchodkové účty aj zamestnávateľ. 

V blízkej dobe zverejníme viacero článkov na tému tretieho piliera, v ktorých sa dozviete: 


– výhody a nevýhody sporenia v treťom pilieri, 

– oplatí sa vám vstúpiť, vystúpiť alebo spraviť zmeny na zmluve tretieho piliera,

– spôsob vyplácania prostriedkov z dôchodkového účtu.

Autor

Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

Termínom korporátna udržateľnosť označujeme prístup podnikov, ktorý je súlade s desiatimi princípmi UN Global Compact.
Druhý pilier, alebo tzv. Starobné dôchodkove sporenie, je forma doplnkového dôchodku, v rámci ktorého sa počas vášho pracovne aktívneho života časť zaplatených odvodov investuje na vašom osobnom dôchodkovom konte. 
Inflácia je nárast cien tovarov a služieb a s ním spojené znižovanie kúpnej sily peňazí. Zjednodušene môžeme povedať, že za tú istú sumu peňazí si kúpime menej tovarov a služieb ako napríklad pred mesiacom.