Spoločensky zodpovedné investovanie II

Kritéria výberu spoločensky zodpovedných podnikov

Spoločensky zodpovedné podniky kladú dôraz na ľudské práva, pracovné prostredie, minimalizovanie dopadu na životné prostredie a odstraňovanie korupcie. S&P Dow Jones Indices a RobecoSAM vytvárajú indexy spoločensky zodpovedných podnikov (napr. DJSI World, DJSI Europe, DJSI Emerging Markets). Spoločensky zodpovedné investovanie je prístup k investovaniu, ktorý do rozhodovacieho procesu výberu aktív zahŕňa podniky, ktoré spĺňajú ESG kritéria. ESG je skratka pre environmentálne, spoločenské a riadiace kritéria (Environmental, Social and Governance). Spoločnosť MSCI vyvinula metodiku, ktorá analyzuje činnosť podnikov na základe ich prístupu k 37 kľúčovým problémom spojených so spoločensky zodpovedným investovaním. Tieto spoločnosti následne hodnotí na škále od najhorších (rating CCC) po najlepšie (rating AAA). Do procesu hodnotenia vstupuje tiež pravdepodobnosť dlhodobej tvorby hodnôt pre investorov. Podielové fondy a ETF fondy, ktoré spĺňajú tieto kritéria uvádzajú vo svojom štatúte alebo predajnom prospekte základné ESG ukazovatele.

Na obrázku vidíme základné ESG ukazovatele vybraného ETF fondu. Na základe týchto ukazovateľov vidíme, že fond má 0% podiel v spoločnostiach, ktoré sa venujú výrobe zbraní a munície, nukleárnych, biologických a chemických zbraní a výrobe tabaku. Ďalej vidíme koľko % spoločností v portfóliu fondu spĺňa ESG kritéria a akú uhlíkovu stopu zanechávajú spoločnosti obsiahnuté vo fonde.

Na aké problémy sa zameriavajú ESG kritéria?

Environmentálne problémy (Environmental) – globálne otepľovanie, uhlíková stopa, znečistenie vzduchu a vody, biodiverzita, odlesňovanie, spotreba energie, manažment odpadu, nedostatok pitnej vody a pod. 

Spoločenské problémy (Social) – spokojnosť zákazníka, ochrana dát a súkromia, angažovanosť zamestnancov, štandardy práce, ľudské práva a pod. 

Riadiace problémy (Governance) – zloženie rozhodovacích a dozorných rád, spolupráca pri audite, podplácanie a korupcia, zlaté padáky a kompenzácie pre riadiacich pracovníkov, lobing a pod.

Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu
Metóda vylúčenia (Exclusion Method) – je metódou tvorby portfólia, ktorej základom je vylúčenie akcií spoločností, ktoré pôsobia v odvetviach, ktorých dopad na životné prostredie a spoločnosť je preukázateľne negatívny alebo morálne otázny. Investor tak pri výbere aktív do svojho portfólia vynechá akcie spoločností, ktoré venujú podstatnú časť svojej činnosti napríklad výrobe tabaku, výrobe zbraní a munície, vývoju a výrobe nukleárnych a biologických zbraní, výrobe fosílnych palív, testovaniu na zvieratách, genetickej modifikácii plodín a pod.
Investovanie s pozítívnym dopadom (Impact Investing) – princip založený na podpore spoločností, ktoré priamo riešia problémy spomenuté v tomto článku. Investor tak pri výbere aktív do svojho portfólia cielene vyberá akcie spoločností, ktoré venujú podstatnú časť svojej činnosti napríklad vývoju nových systémov na likvidáciu odpadu, zalesňovaniu, vývoju nových liečiv, zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, podpore a zlepšovaniu vzdelávania a pod.
Udržateľné investovanie (Sustainable Investing) – prístup, ktorý sa zameriava na dlhodobú udržateľnosť a výber akcií spoločností, ktoré sa správajú spoločensky zodpovedne a zároveň prinášajú dlhodobú tvorbu hodnôt. Investor sa tak nemusí rozhodovať medzi zaujimavým výnosom a etickosťou spoločností do ktorých investuje. Oba princípy idú ruka v ruke. Na zjednodušenie výberu akcií spoločností  slúži investorom práve rating spoločností a dôkladné štúdium základných ESG ukazovateľov.
 
Ak teda chceme investovať do fondov spoločensky zodpovedne, mali by sme svoju pozornosť upriamiť na štúdium ESG ukazovateľov. Tieto ukazovatele nájdeme v štatúte alebo v predajnom prospekte fondu.

Autor

Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

Termínom korporátna udržateľnosť označujeme prístup podnikov, ktorý je súlade s desiatimi princípmi UN Global Compact.
Druhý pilier, alebo tzv. Starobné dôchodkove sporenie, je forma doplnkového dôchodku, v rámci ktorého sa počas vášho pracovne aktívneho života časť zaplatených odvodov investuje na vašom osobnom dôchodkovom konte. 
Inflácia je nárast cien tovarov a služieb a s ním spojené znižovanie kúpnej sily peňazí. Zjednodušene môžeme povedať, že za tú istú sumu peňazí si kúpime menej tovarov a služieb ako napríklad pred mesiacom.