Výnos, riziko a likvidita – 3 piliere investovania

Investovanie je plné vzrušenia a úspechov, ale aj sklamaní a neustáleho učenia. Centrom tohto procesu sú tri základné faktory – výnos, riziko a likvidita, známe aj ako investičný trojuholník. Výnos, riziko a likvidita zohrávajú kľúčovú úlohu pri našom rozhodovaní a určujú, ako sa naša investícia bude pravdepodobne vyvíjať. V tomto článku si povieme ako tieto faktory fungujú a ako sa navzájom ovplyvňujú. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo pokročilý investor, porozumenie týchto základných faktorov vám pomôže stať sa lepšie pripraveným a informovanejším účastníkom finančného trhu.

Výnos

Výnos je prvým pilierom úspešného investovania. V stručnosti by sa dalo povedať, že výnos je zisk, ktorý investor z investície dostane. Tento zisk môže byť vo forme úrokov, dividend, nárastu hodnoty aktív alebo akejkoľvek inej podobe zisku, ktorý investícia prináša. Výnosom je tiež myslená odmena za riziko, ktoré musí investor v súvislosti s danou investíciou podstúpiť [1]. Je to prakticky kompenzácia investora za to, že sa v súčasnosti vzdá nejakej hodnoty s cieľom dosiahnutia vyššej hodnoty v budúcnosti. Investori obvykle hľadajú investície s vyšším potenciálnym výnosom. V takom prípade si treba uvedomiť, že vyšší potenciálny výnos často prichádza s vyšším rizikom. Tento vzťah je nevyhnutné správne rozpoznať a vyvážiť.

Napríklad investícia do startupov môže priniesť vysoký výnos, pokiaľ firma uspeje, ale súvisí s ňou aj vyššia miera podstúpeného rizika v prípade, že firma zlyhá. Na druhej strane, vládne dlhopisy môžu ponúknuť nižší výnos s oveľa nižším rizikom.

Riziko

Riziko je druhým faktorom investovania. Je možné ho merať niekoľkými spôsobmi a pre každého investora môže predstavovať niečo iné. V investíciách sa spravidla jedná o riziko straty (záporného výnosu), prípadne o riziko nenaplnenia požadovaného výnosu.

Celkové riziko je možné rozdeliť na systematické (trhové) a nesystematické (jedinečné). Systematické riziko vyplýva z ekonomického systému a jeho zdrojom sú faktory ovplyvňujúce všetky inštrumenty, ktoré sa na danom trhu vyskytujú (napr. hospodársky cyklus, vojenské konflikty, globálne udalosti). Systematické riziko je nezávislé na konkrétnom aktíve alebo investičnom nástroji. Toto riziko je spojené s celkovou ekonomikou alebo trhovými faktormi a nemožno ho odstrániť alebo znížiť diverzifikáciou portfólia. 

Miera systematického rizika konkrétneho aktíva alebo portfólia sa často kvantifikuje pomocou beta koeficientu. Beta meria citlivosť výnosov daného aktíva na zmeny v celkovom trhu. Aktívum s beta vyšším ako 1 má vyššie systematické riziko ako trh, zatiaľ čo aktívum s beta nižším ako 1 má nižšie systematické riziko.

Nesystematické riziko je jedinečné pre každý inštrument. Nie je ovplyvnené ekonomickým systémom ako celkom ale plynie z jednotlivých inštrumentov (napr. chyby manažmentu, vstup nového konkurenta na trh). Ak spoločnosť, do ktorej budete investovať, vykáže nižšie ako očakávané výnosy kvôli chybám v manažmente, môžete utrpieť stratu. Táto strata je príkladom nesystematického rizika. Jednou z kľúčových vlastností nesystematického rizika je, že je možné dosiahnuť jeho zníženie prostredníctvom diverzifikácií inštrumentov, ktoré spolu negatívne alebo neutrálne korelujú [1].

Negatívna korelácia výnosov jednotlivých inštrumentov znamená, že pri raste výnosov jedného inštrumentu výnosy iného inštrumentu klesajú a naopak. To má za následok to, že portfólio síce nebude dosahovať extrémne vysoké výnosy, je však touto diverzifikáciu chránené pred obrovskými prepadmi, ktoré by sme mohli dosiahnuť, ak by v portfóliu boli iba pozitívne korelované inštrumenty. V dobrých časoch by toto portfólio síce násobilo zisky, avšak pri negatívnom vývoji jedného inštrumentu, by z dôvodu pozitívnej korelácie začali klesať aj výnosy ostatných inštrumentov a celkové portfólio by tak násobilo straty. Pre lepšie pochopenie diverzifikácie rizika si môžeme pomôcť známou frázou, ktorá sa v tomto kontexte používa: „Nedávajte všetky vajcia do jedného košíka“. Ide o bežnú frázu, ktorá radí ľuďom nesústreďovať všetky svoje zdroje do jedného podniku alebo investície, ale rozložiť ich medzi viacero menších investícií, aby sa znížilo riziko straty v prípade nepriaznivého cenového vývoja.

Na nasledujúcom grafe možno vidieť, že s rastúcou diverzifikáciou je možné znižovať iba nesystematické riziko. V grafe je názorne zobrazené, že s rastom množstva cenných papierov v portfóliu klesá miera nesystematického rizika, zatiaľ čo systematické riziko zostáva konštantné.

Systematické a nesystematické riziko v portfóliu [2]

Bežnými mierami používanými na meranie rizika sú štandardná odchýlka (rozptyl), semivariancia, Sharpeho pomer, hodnota v riziku (VaR), podmienená hodnota v riziku (CVaR) a ďalšie.

Likvidita

Likvidita je tretím a posledným pilierom úspešného investovania. Likvidita sa vzťahuje na schopnosť previesť investíciu späť na hotovosť. Kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi likviditu sú druh a charakteristika investičného inštrumentu a charakter trhu, na ktorom je daný inštrument obchodovaný. Za najlikvidnejšie aktíva sú považované hotovosť, bankové vklady, dlhopisy alebo najbonitnejšie akcie, tzv. blue chips akcie. Za likvidný trh možno považovať trh, na ktorom je veľký počet účastníkov, ktorí uzatvárajú veľké objemy obchodov. Na likvidnom trhu sú spravidla nižšie transakčné náklady.[3]

Na nasledujúcom grafe možno vidieť pyramídu likvidity znázorňujúcu jednotlivé finančné inštrumenty od tých najviac likvidných, ktorými je napríklad hotovosť alebo bankové vklady až po tie najmenej likvidné, ktoré predstavujú nehnuteľnosti, podnikateľské projekty a ďalšie aktíva s horšou likviditou.

Pyramída likvidity znázorňujúca jednotlivé finančné inštrumenty [3]

Výnos, riziko a likvidita sú tri kľúčové aspekty, ktoré by mal každý investor pochopiť a zohľadniť pri rozhodovaní o investíciách. Výnos nám dáva predstavu o potenciálnom zisku z investície, zatiaľ čo riziko nám pomáha pochopiť a prijať pravdepodobnosť, že sa skutočný výnos môže líšiť od očakávaného. Likvidita nám poskytuje informácie o našej schopnosti previesť investíciu späť na hotovosť, kedykoľvek to potrebujeme.

Pri tvorbe investičnej stratégie je dôležité vziať do úvahy všetky tri faktory. Či už ste konzervatívny investor preferujúci nízke riziko a stabilný výnos, alebo odvážny investor hľadajúci vysoký výnos za cenu vyššieho rizika, pochopenie výnosu, rizika a likvidity vám umožní vytvoriť stratégiu, ktorá je vhodná pre vaše investičné ciele a toleranciu k riziku.

Vo svete investícií neexistuje jednotná cesta k úspechu. Každý investor má iné ciele, preferencie a očakávania. Na záver možno povedať, že starostlivé zváženie výnosu, rizika a likvidity a vytvorenie investičnej stratégie na ich základe je kľúčovým krokom na ceste k úspešnému investovaniu.

Zdroje:

[1] VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9.

[2] MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Čtvrté upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-8087865-38-5.

[3] FLIGROVÁ, Lucie. Investiční portfolia investic. Pardubice, 2017. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. Ing. Josef Novotný, Ph.D. [online]. Dostupné z: https://dk.upce.cz/handle/10195/68219

Autor

Adriana Řeháčková

Klub štatistických investorov – OPTIVISTA.sk

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

V tomto článku sa dozviete všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú invalidného dôchodku. Snažil som sa ho spraviť ako vyčerpávajúci výcuc zo zákona o sociálnom poistení, tak aby ste v ňom nemuseli hľadať žiadne ďalšie informácie. Kedže invalidný dôchodok je jednou z dávok, na ktorú má po splnení podmienok nárok každý poistenec sociálnej poisťovne, je dôležité vedieť aké sú podmienky na jeho získanie. Jeho výška je napriek častému podceňovaniu zaujímavá a v kombinácii s dobre nastaveným životným poistením klientom zabezpečí rovnaký životný štandard v prípade, že sa stanú invalinými a nebudú môcť vykonávať pracovnú činnosť.
Invalidita a jej následky môžu ohroziť alebo úplne znemožniť dosahovanie životných a investičných cieľov. Správne a kvalitné poistenie invalidity vyžaduje odborný prístup s dôrazom na presnosť údajov a finančnú analýzu a preto je často v poistných zmluvách prehliadané alebo nastavené nedostatočne.
Predraženosť investovania do ETF fondov dosahuje na Slovensku stovky percent. Ak nechcete mať na dôchodku o 20 alebo 30 % menej, čítajte pozorne ďalej.