Potrebuješ pomoc?

Sme tu pre teba.
Zavolaj nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechaj telefón a my ťa budeme kontaktovať.

Bezpečnosť investície

Bezpečnosť tvojej investície je pre nás prvoradá.
Spoločnosť OPTIVISTA, rovnako ako naši obchodní partneri, spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na výkon činnosti a je regulovaná Národnou bankou Slovenska.

Naše investičné stratégie sú klientom odporúčané na základe dôkladného posúdenia investičných profilov. Pri našej práci kladieme maximálny dôraz na optimalizovanie pomeru výnosu a rizika spojeného s investíciou.

bezpecne_investovanie

Tvoje peniaze sú maximálne chránené

Spoločnosť OPTIVISTA vykonáva činnosť investičného poradcu a finančného sprostredkovateľa ako samostatný finančný agent, na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska. Naše povolenie má registračné číslo 242 501 a jeho platnosť si môžeš overiť online na stránkach Národnej banky Slovenska.
Povolenie zaručuje, že na výkon našej činnosti máme potrebné vedomosti a skúsenosti.

Vždy postupujeme v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pri uzatváraní zmluvy overujeme klientovu totožnosť a osobné údaje nikdy nezdieľame s tretími stranami bez súhlasu klienta. Každému klientovi doručíme unikátne prihlasovacie meno a heslo k jeho účtu, ktorý má otvorený u nášho obchodného partnera. Prihlasovanie je šifrované za pomoci štandarných protokolov používaných pre investičné účty.
Investícia klienta je prehľadne zobrazená na jeho osobnom účte a majetok každého klienta je vedený oddelene od ostatných klientov. O výber klientských prostriedkov je možné zažiadať online, ale z dôvodu bezpečnosti je vždy potrebná aj písomná žiadosť.

Našim cieľom je

navrhnúť tvoj optimálny
investičný plán

správne vyhodnotiť
tvoj investičný profil

investíciu spravovať
a kontrolovať jej vývoj

investíciu ochrániť

pravidelne prehodnocovať
tvoj investičný plán

postup v súlade s európskymi
nariadeniami a slovenskými zákonmi

Zákonná ochrana

V uplynulých piatich rokoch nastali výrazné legislatívne zmeny vo finančnom sektore. Sprísňovali sa požiadavky na tvorbu produktov a ich predaj s cieľom maximalizovať ochranu klienta a jeho financií. Našou prioritou je byť ku klientom maximálne transparentný a férový. Naša činnosť je regulovaná viacerými slovenskými zákonmi. Nižšie uvádzame ich základný prehľad.

Poistná ochrana

Spoločnosť OPTIVISTA je povinne zmluvne poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkonávaní finančného sprostredkovania do výšky 1 250 000 € na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 € úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkonávaní finančného sprostredkovania nám zabezpečuje Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

Obchodní partneri

Spoločnosť OPTIVISTA spolupracuje iba s renomovanými správcovskými a investičnými spoločnosťami, ktorých činnosť podlieha dohľadu a regulácii Národnej banky Slovenska.

S našimi obchodnými partnermi spolupracujeme na základe písomných zmlúv o finančnom sprostredkovaní, ktoré sú nevýhradného charakteru. Pri výbere produktu pre klienta sa orientujeme výhradne podľa požiadaviek klienta a poskytujeme nezávislé investičné poradenstvo podľa definície v MiFID II.

Viac o našich obchodných partneroch

Garančný fond investícií
a ochrana klientského majetku

Naši obchodní partneri sú účastníkmi Garančného fondu investícií, ktorý je právnickou osobou zriadenou zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska.

Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby. Za chránený klientský majetok poskytuje fond náhradu do výšky maximálne 50 000 € z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona o cenných papieroch.

Kam budem posielať moje peniaze?

Peniaze určené na sporenie a investovanie posielaš priamo na klientské účty našich obchodných partnerov, ktoré sú pre tvoju bezpečnosť vedené v depozitárskej banke (Československá obchodná banka, a.s. alebo Citibank Europe plc, a.s.). Účty, ktoré obchodní partneri vedú investorom v depozitárskej banke sú prísne oddelené od prostriedkov obchodných partnerov. Tvoj účet je chránený fondom na ochranu vkladov do výšky 50 000 €.

Kto pripravuje moju investíciu?

Tvoju investičnú stratégiu, výber vhodných investičných nástrojov a ich zastúpenie v tvojom portfólu pripravuje a spravuje spoločnosť OPTIVISTA. Vývoj hodnoty tvojho portfólia pravidelne kontrolujeme a overujeme jej konzistentnosť s tvojou investičnou stratégiou. Každú prípadnú zmenu alebo akýkoľvek zásah do investície nám musíš najprv sám odsúhlasiť. Nič neprebieha bez tvojho vedomia.

Kde môžem sledovať stav môjho účtu?

V prípade zmlúv s našim obchodným partnerom European Investment Centre o.c.p., a.s., môžes stav svojho účtu sledovať po prihlásení priamo na našej stránke alebo po prihlasení na stránke eic.eu.

V prípade zmlúv s našim obchodným partnerom IAD Investments, správ. spol., a.s., môžeš stav svojho účtu sledovať po prihlásení na stránke iad.sk.

Čo sa stane v prípade poklesu hodnoty mojej investície?

Klienti, ktorí investujú do ETF alebo podielových fondov môžu zaznamenať na svojej investícii pokles. Poklesy hodnoty investície sú dôsledkom vývoja na finančnom trhu. V prípade poklesov sa ale nemusíš báť, trhové turbulencie sú časté a normálne. Naše investičné stratégie sú nastavené podľa strednodobých a dlhodobých trendov. Preto je pri investovaní veľmi dôležité dodržať investičný horizont, čo znamená neukončiť svoju investíciu predčasne. V prípade otázok nám môžeš kedykoľvek zavolať a investíciu alebo jej vývoj skonzultovať s našimi odborníkmi.

Ako rýchlo sa viem v prípade potreby dostať k mojim peniazom?

Na to, aby ti naše investičné stratégie priniesli očakávaný výnos, je potrebné dodržať stanovený investičný horizont. Investíciu preto neodporúčame ukončovať predčasne. Ak by si ale nevyhnutne potreboval svoje peniaze vybrať, po zaslaní žiadosti o odkup budeš mať peniaze na svojom účte do 5 pracovných dní.

Koho môžem kontaktovať ak budem potrebovať pomôcť alebo poradiť?

Ak budeš potrebovať s tvojou investíciou pomôcť, môžeš nás kontaktovať na info@optivista.sk alebo na +421 911 19 10 19. V prípade nutnosti úprav tvojej investičnej stratégie alebo pravidelnej starostlivosti o klienta kontaktujeme my teba.

Na čo sa vzťahuje vaše poistenie?

Naše poistenie pokrýva výkon našej činnosti. Spoločnosť OPTIVISTA vykonáva činnosť investičného poradenstva a finančného sprostredkovania. Zodpovedáme za to, že správne vyhodnotíme klientove požiadavky, skúsenosti a finančné možnosti na základe ktorých mu priradíme investičnú stratégiu, ktorá zodpovedá jeho celkovému profilu.

Máš ďalšie otázky alebo chceš uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodni si stretnutie s tvojím osobným poradcom.
Zavolaj nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechaj
telefonné číslo a my ťa budeme kontaktovať.

*Odoslaním tvojho e-mailu súhlasíš s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Novinky z nášho blogu

Spoločensky zodpovedné investovanie I

27.09.2019

Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na životné prostredie, planéty, komunít a spoločenského prostredia sme pre teba pripravili zaujímavý článkový sérial.

Spoločensky zodpovedné investovanie II

09.10.2019

Michal Čižmárik

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

Ako investovať, keď môže prísť kríza?

21.10.2019

Petra Kačiakova

Chcete začať investovať, ale odrádzajú vás od toho správy, že ide ekonomická kríza alebo recesia? Naše rady a tipy ako sa nebáť začať investovať.

Novinky z nášho blogu

27.09.2019

Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na životné prostredie, planéty, komunít a spoločenského prostredia sme pre teba pripravili zaujímavý článkový sérial.

09.10.2019

Michal Čižmárik

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

21.10.2019

Petra Kačiakova

Chcete začať investovať, ale odrádzajú vás od toho správy, že ide ekonomická kríza alebo recesia? Naše rady a tipy ako sa nebáť začať investovať.